Комплексна обучителна програма „АДГОР 1”

ОСНОВЕН КУРС ПО ЕЗДА И РАБОТА С КОНЯ – Ниво 1

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ
(1 астрономически час)

1. Поведение и безопасност около конете
2. Обща популярна анатомия на коня
3. Поведение на коня: Темперамент; разлики в поведението според пол и възраст; взаимоотношения с другите коне (в стадото); взаимоотношения с човека; вредни навици (проблемно поведение, причини)
4. Грижи за коня: хранене, поене; пространство, грижа за конюшнята; къпане, четкане, чистене; грижи за копитата – почистване, подрязване, подковаване; най-чести здравни проблеми, първа помощ
5. Видове алюри (конски ход)
6. Запознаване със зоните на коня
7. Конна амуниция (видове, предназначение, правилно използване: Седла (обща информация, устройство, видове, приложение, поддръжка); Средства за управление (поводи, юздечка, транзела, хакимора и др.); Други (въже за работа от земя, корда, оглавници, стик и др. – обща информация и приложение)

II. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

Занимания с коня
(15 часа)

1. Безопасно приближаване до непознат кон – подход
2. Слагане и сваляне на оглавник
3. Извеждане на коня от пасището, начини и подходи за воденето му
4. Извеждане на коня от бокса – начини и подходи
5. Почистване и подготовка на коня за езда
6. Вдигане и почистване на крака
7. Оседлаване на коня и от двете му страни
8. Заюздаване
9. Основни възли, необходими при работа с кон

Основа на работата от земя
(14 часа)

1. Водене, отстояване на личното пространство на водача
2. Докосване на всички части на тялото на коня с въже, стик и ръка
3. Шляпане със стика до и пред коня
4. Други дисенсатайзинг упражнения
5. Начално владеене на отделните части на коня
a) зона 1 – заден ход, отдалечаване и приближаване на коня с помощта на стик, оглавник и въже за работа от земя. Странично и вертикално огъване с оглавник
б) зона 4 – преместване с пулсиращо и постоянно напрежение с помощта на въже, стик и натиск с ръка (придвижване на отделни крачки)
в) зона 2 – преместване с пулсиращо и постоянно напрежение с помощта на въже, стик и натиск с ръка (придвижване на отделни крачки)
6. Кордиране с респект до тръс - с изключване на задницата
7. Кордиране с респект до тръс - с местене на рамената (ролбек)

Основа на приложната езда
(70 часа + 8 безплатни)

1. Странично и вертикално огъвкавяване на зона 1 с трензела от земя
2. Местене на зона 4 с огънат врат на коня и постоянно напрежение от ръка
3. Качване и слизанe от коня – от двете му страни
4. Странично и вертикално огъвкавяване на зона 1 с трензела от седло
5. Местене на зона 4 с огънат врат на коня и постоянно напрежение от крак
6. Добиване на независим седеж при ходом, тръс и галоп
7. Усвояване на „манежен” тръс, „облекчен” тръс и тръс само на стремена.
8. Смяна на диагоналите в тръс
9. Усвояване на „манежен” галоп и галоп само на стремена
10. Усвояване на три начина на спиране на коня при всякаква ситуация
(на един повод, на два повода и кавалерийско спиране)
11. Усвояване на основни положения при работа с поводите – тръгване, спиране, заден, завой, движение в кръг и в права линия
12. Начален контрол върху зоните на коня
13. Изключване на зона 4 - от всички алюри на коня
14. Кръг с странично огъвкавяване - от всички алюри на коня
15. Кръг с латерално огъвкавяване в ходом и тръс с местене на задницата
16. Вертикално огъване на зона 1, заден ход - от всички алюри на коня
17. Движение на всички алюри с отпуснат повод и равномерен темп
18. “Квадрат с диагонал” - до тръс
19. “Детелина” - до тръс

УСЛОВИЯ
Цени
- Курс 4000 лв.
- Такса за полагане на изпит 200 лв.
- Допълнителни часове 40 лв./час
Всички посочени цени са без ДДС.

Изпит
Успешно завършилите курса полагат изпит пред Изпитна комисия от най-малко двама Инструктори. При необходимост от допълнителни часове по теория или някой от практическите, модули същите се заплащат допълнително на преференциални цени от 40 лв./час.

Заплащане
Заплащането на таксата за курса е допустимо на три вноски.
1-ва вноска – 2080 (хиляда и седемстотин) лева, се заплаща преди започването на курса
2-ра вноска – 1080 (деветстотин) лева, се заплаща до изтичане на първия месец от програмата
3-ра вноска – 840 (седемстотин) лева, се заплаща до изтичане на втория месец от програмата

При заплащане на таксата еднократно в пълен размер, ползвате 5 % отстъпка

Общи
Предложеният обучителен курс е с насоченост към приложната и „Western” езда и не включва спортни дисциплини като обездка, прескачане на препятствия и гладки бягания.
Усвоените умения и знания са строго индивидуални и субективни и зависят в голяма степен от личните възможности - физически и мотивационни - на курсистите.

Продължителност
Курсът е с продължителност 6 месеца, при интензивност на посещенията три пъти седмично. Занятията се провеждат в дните сряда, четвъртък и петък. Занятията са с продължителност от 1 астрономически час на посещение през първия месец на курса, а през останалите месеци - с продължителност 2 астрономически часа на посещение. При необходимост броят на посещенията и тяхната продължителност могат да бъдат допълнително договорени. За договорени и пропуснати повече от три посещения, същите се заплащат допълнително.

Приложение
Издържалите успешно изпита получават „Удостоверение за завършен „Основен Курс по Езда и Работа с Коня” и могат да продължат обучението си в следващите нива, предлагани от Конна база „Адгор”, или в други обучителни центрове. Завършилите Комплексна обучителна програма „АДГОР 3” имат възможност да работят като Инструктори по езда в Конна база „Адгор”.

Бонус
- Безплатни 8 (осем) часа езда или работа с коня
- 5 % отстъпка при заплащане на таксата еднократно в пълен размер.

* Конна база „Адгор” си запазва правото да променя условията на програмата без предварително предупреждение.

Return to Top