Обяздване/Тренировки

Обучителната програма, разработена в конна база „Адгор”, е подходяща за коне от всички породи, възрасти и дисциплини, като обездка, прескачане на препятствия, уестърн, ендюранс или просто езда сред природата. Методът ни на работа не само коригира проблемното поведение при някои коне, а и спомага за изграждането на взаимно разбиране и доверие между ездач и кон. Благодарение на него ще се наслаждавате на спокойно и безопасно общуване с коня си. Обучението на конете при нас е основано на естествените взаимоотношения с тях (Natural horsemanship). Natural horsemanship – философия и практика на работа с коне по начин, съобразен с техните инстинкти, поведение, стадно чувство и лични качества. Комуникация между човек и кон, изграждана на базата на естествените взаимоотношения между самите коне в стадото. Много хора срещат затруднения при общуването и работата с конете си поради липса на респект и установяване на лидерство в отношенията им. Те не обръщат внимание и пренебрегват пощипването с устни от страна на коня и храненето от ръка, което често прераства в хапане, завъртането на коня със задница към човека при влизане в бокса или при работа с него, изпреварване при водене, влизане в личното пространство, бутане с глава или рамо, подритване... и т.н. Другата категория лесно разпознаваеми вредни навици и проблемно поведение са хапане, ритане, недопускане на седло или ездач на гърба, недопускане да се заюздае, тръгване, смяна на алюра и посоката без команда от страна на ездача и т.н. И двете категории вредни навици обикновено се дължат на липса на респект и/или страх от страна на коня. След като ги елиминираме с работа от земя и правилна работа под седло, можем да се наслаждаваме на безопасно и пълноценно общуване с коня си. Обучението може да се раздели условно на няколко части: работа от земя, обяздване, работа под седло – обучение в приложна и уестърн езда, отстраняване на вредни навици и проблемно поведение.

Основните елементи, които използваме при обучението на конете, са:
- Лидерство
- Респект
- Доверие
- Партньорство
- Разбиране на психологията, поведението и реакциите на коня от ездача/собственика/ За по-добро и дълготрайно партньорство е желателно всеки собственик на кон да присъства и участва в тренировките на коня си, за да разбере и усвои метода, да се научи да наблюдава и анализира поведението и реакциите му, да изгради усет и умения, които да прилага при общуването, тренировките и партньорството си с коня. За всеки конкретен случай на обучение при нас е необходима консултация, уточняване на проблемите и договаряне на параметрите за работа по решаването им.
Обучението в конна база „Адгор” се извършва от екип, воден от квалифициран специалист с дългогодишен международен опит в работата с коне, практикуващ и развиващ изкуството на Natural horsemanship в България.

Работа от земя

Работата с коня от земя е важна част от изграждането на хармонични отношения между човек и кон. Тя помага за по-доброто разбиране на психологията и поведението на коня. Конете имат изключително силно развити инстинкти и са интуитивни и чувствителни. Поради тази причина те променят поведението си в зависимост от емоциите около тях. Конят ни учи на търпение и постоянство без което не бихме могли да работим и общуваме ползотворно с него. Дисциплината, на която конят се научава при работата от земя, много допринася за по-нататъшната работа с него. Всяко общуване с коня е вид тренировка - когато той влиза и излиза от бокса след човека, когато му слагаме и сваляме оглавник, когато го почистваме, когато искаме да го вържем или отвържем, когато искаме да го водим и т.н.
Всеки работи с коня от земя, но не всеки го осъзнава. А конят се учи от всичко. Учи се и на добри, и на проблемни навици.

Със или без проблемно поведение, работата от земя е част от ежедневното обучение и работа с коня. Осъзнавайки важността на този тип работа, можем да научим коня на много неща. Конят може да идва при нас и да ни следва, да върви напред, назад и настрани, да се завърта по начин, който искаме от него, да не се страхува от различни предмети и шумове, да се движи ходом, тръс или галоп по наша команда и много други неща. Висшата форма на доверие и партньорство, която може да бъде постигната с работа от земя, е изпълнение на упражненията без помощта на въже /offline/. Работата от земя допринася изключително както за предотвратяване, така и за отучване от вредни навици или проблемно поведение на коня. Тя може да се прилага за всякакъв тип коне, за всякакъв тип езда, както за млади, така и за по-зрели коне. А когато конят е малък и не може да бъде язден, работата от земя го подготвя така, че да приеме потника, седлото, юздата и след това при обяздването да знае какво ездачът иска и очаква от него.

С този тип работа можете да се забавлявате заедно с коня си, да се опознаете по–добре и да изградите трайна връзка с него.

Работа под седло / обяздване/

Конят е стадно животно и се доверява на лидера, дори когато стадото се състои от човек и кон. Връзката и йерархията, която вече сме изградили чрез работата от земя, ни помага и при обучението на коня под седло /обяздване/. Обяздване се наричат първите упражнения на коня под седло. Те са свързани с изграждането на навици, които са безопасни както за човека.

Добре обязденият кон е респектиран и има доверие в ездача си. Обяздването е естествен етап в обучението на коня и част от неговото развитие. Работата под седло развива и усъвършенства уменията на всеки ездитен кон. То цели изграждане на взаимно доверие, разбиране и партньорство между коня и човека. На тази база се развиват възможностите на всеки кон, както и обучението му в съответната посока.

Важна част от обучението на коня е той да остане спокоен, гъвкав и с желание за съвместна работа. В началото има малки успехи, които трябва да бъдат награждавани и стимулирани от страна на ездача, за да разбере по–лесно конят какво се иска от него.

Основните елементи за управление на коня са тежест на тялото, контакт с краката и поводите. Учим го да спазва зададения от ездача алюр, темп и посока с отпуснат повод и минимален контакт с трензела, оглавник или бозал. Гъвкавостта, която се стремим да поддържаме в тялото на коня, е необходима за прецизното и фино владеене на всяка една от зоните му. По този начин постигаме стабилна основа от умения, върху която градим успешното обучението и развитие на конете. Добре обязденият кон е спокоен, няма вредни навици и е в добра хармония с ездача си. За да запазим резултатите, които сме постигнали, е необходимо много повторение, мотивация и търпение.

Return to Top